Mellanrum

Hållbarhetsrapport

Med de 17 globala målen för hållbar utveckling från agenda 2030 och Sveriges 16 miljökvalitetsmål som utgångspunkt redogör hållbarhetsrapporten för hur Mälarplast arbetar aktivt med förbättringar inom hela organisationen för att minska negativa effekter på den miljö som kan påverkas av vår verksamhet.

 Den årliga hållbarhetsrapporten har genomförts av bolagets miljöansvarige Tommy Eriksson i mars 2021 för redovisning på lednings genomgång i maj samt till tillsynsmyndigheten. Mälarplasts verksamhet är tillståndspliktigt (miljöfarlig verksamhet, B-klassning, sedan 2017), medan verksamheten i systerbolaget August Lundh AB är så pass ringa att inga miljötillstånd krävs. 


    dd15bcbe8f024044541be8035829b3ee  
 

Tommy Eriksson, Hållbarhet, Kvalitet & Miljöansvarig:

 Vi vill se en utveckling av material och tekniker som gynnar framtiden och ger en långsiktigt bra värld.

Om vi blickar tillbaka så kan vi se att andelen bioplast eller biobaserad plast i vår produktion har ökat signifikant, vilket är glädjande och i linje med våra mål. Vi ska ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både när det gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan på miljön via våra leverantörer och andra aktörer i samhället. 

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport Mälarplast 2023

Mellanrum