Mellanrum

Hållbarhet

Mälarplast hållbarhetsarbete är en del av vår affärsstrategi – att vara Sveriges grönaste plastföretag. Med FN:s och Sveriges miljömål som utgångspunkt arbetar vi med ständiga miljöförbättringar för att bidra till en minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle.

Vårt miljöansvar
Mälarplast levererar plasttekniska lösningar till kunder världen över. Plast är ett livsnödvändigt material och rätt använt kan plast vara det mest resurseffektiva och miljövänliga materialet. 

Några exempel: 

  • Termoplaster kan återvinnas och bli till nya plastprodukter.
  • Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för många alternativa material.
  • Materialet möjliggör lägre vikt i tex emballage och fordon vilket över en produkts livscykel medför ett minskat nettoutsläpp av koldioxid.

Det miljöarbete vi bedriver påverkar såväl oss som företag som våra kunder. Därför ska vi genom att följa lagar och andra krav genom ett aktivt miljöarbete och ständiga förbättringar minimera negativa effekter på den miljö som kan påverkas av vår verksamhet.

Att stödja våra kunders produktutveckling med fokus på miljöförbättringar ur ett livscykelperspektiv är en del av vårt kundunika erbjudande. Vi är särskilt drivande för en användning av återvunnen och biobaserad plast. Idag bearbetar vi bioplast motsvarande drygt 30% av vår totala volym. 

Högt uppsatta kvalitetsmål

Våra tjänster och konkurrenskraft baseras på rätt kvalitet, hög flexibilitet och servicegrad samt leverans i rätt tid. Genom ständiga förbättringar i vår verksamhet strävar vi efter att uppfylla kundens krav, förväntningar och behov.

Ständiga förbättringar handlar om att vi kontinuerligt och ständigt försöker bli bättre även om vi idag uppfyller kraven. Exempel på metodiker:

• Kontinuerligt analysera utfallet från våra processer och minska variation och spridning

• Arbeta med LEAN 5S-principer

• Arbeta med olika statistiska kvalitetsverktyg för analyser som t.ex MSA, SPS

• Arbeta med mera förebyggande och upptäckande underhåll

• Upprätthålla en kvalificerad produktionsanläggning med kompetent bemanning

• Efterleva ISO-standarder

Medarbetaren i fokus


Vår personal är vår styrka, och varje medarbetares olika egenskaper, kompetenser och bakgrunder bidrar till att Mälarplast är en arbetsplats som präglas av stor bredd gällande ålder, kön och etnisk och kulturell bakgrund. Vi vet att en jämställd arbetsplats bidrar till ett gott företagsklimat, ökad produktivitet och lönsamhet. Därför strävar vi att i största möjliga utsträckning ha en arbetsgrupp som präglas av mångfald.

Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Socialt ansvar och arbetsmiljö

För att klara de högt uppsatta krav ställda av våra kunder och den egna organisationen krävs en säker, kreativ och stimulerande arbetsmiljö, som både utvecklar företagets verksamhet och tillvaratar medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

Våra medarbetares välmående är vår högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder med avseende till säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Arbetsklimatet ska präglas av en vi-känsla, delaktighet och samverkan.

Mälarplast följer gällande föreskrifter i AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljöpolicy finns framtagen och samordnas med våra övriga policy och måldokument.

Högsta ledningen har alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Delar av ansvaret kan vara delegerat till en nivå där det lättare kan övervakas och styras. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet. 

Miljöanpassningar i vår produktion

Vi strävar alltid efter att återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det produktionsspill som uppstår. Detta gäller naturligtvis även den spillvärme som genereras i produktionsprocessen – den tillvaratas idag för uppvärmning av fastigheten och tack vara ackumulatortankar och värmeväxlare klarar vi en stor del av uppvärmningsbehovet utan extra energitillskott.

Plastbearbetning är energikrävande och därför investerade vi under 2018 i en solcellsanläggning som nu täcker våra tak. Anläggningen ger ca 120 MWh per år och gör att ca 10% av vår elförbrukning nu kommer närproducerat direkt från solen.

Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners och leverantörer bedriver ett aktivt miljöarbete. 

Mellanrum

Vi hjälper er att ställa om till cirkulära flöden

Att välja det bästa materialet för din produkt kan vara en svår uppgift. Många plastproducenter arbetar bara med några typer av material. 

Mälarplast har gedigen kunskap om biobaserade och komposterbara material, plaståtervinning och cirkulering av plastmaterial. 

Med vår gedigna materialkännedom kan vi erbjuda våra kunder rätt produkt, i rätt material, som inte bara är grönare men också säkrare och mer hållbar. 

Mellanrum